Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Alapszabály (2000.)

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület Alapszabálya

egységes szerkezetben

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület a 2000. március 23-án megtartott közgyűlésen módosította az 1990. július 13-án kelt Alapszabályát és a módosításnak megfelelően az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva a következőkben állapította meg.

I. Általános rendelkezések

1./ Az Egyesület neve: Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Az Egyesület nevének rövidítése: TÖE

2./ Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15. szám

3./ Alapításának éve: 1990.

4./ Az Egyesület működési területe: Budapest VIII. kerület Orczy út - Vajda Péter utca - Könyves Kálmán körút - Üllői út által határolt terület (a továbbiakban Tisztviselőtelep), kivéve a vállalatok, egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve intézmények területét.

5./ Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely a jelen Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsága van, és céljának elérésére szervezi tagjainak a tevékenységét.

6./ Az Egyesület jogi személy.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, illetve arra alapozva, védje és képviselje a működési területén élők legalapvetőbb érdekeit. Ennek megfelelően a célok a következők:

-     a működési területén állandó lakosok és itt vagyonérdekeltséggel rendelkező személyek érdekvédelme,

-  a kulturális élet szervezése,

-  a környezetvédelem szervezése,

-  a közbiztonság segítése, együttműködés a hatóságokkal,

-  a közlekedési rend felügyelete,

-  a lakossági érdekek védelme a területen lévő gazdasági tevékenységgel szemben, illetve az

érdekek összehangolása, egyeztetése,

-  műemlékvédelem elősegítése, a területi egység és a terület eredeti arculatának megőrzése, illetve védelme,

-  a jogelőd Házépítő Tisztviselők Egyesülete hagyományainak, emlékének és az általa létrehozott, épített környezetnek a gondozása, védelme,

-  rendezvények szervezése,

-  közösségi létesítmények létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, ezzel összefüggésben a Tisztviselőtelep és a TÖE érdekeinek érvényesítése,

-  kapcsolattartás a kerületi önkormányzattal.

Az Egyesület céljait, az egyes területeket érintő, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kívánja elérni, tevékenységét ezeknek megfelelően szervezi és végzi.


III. Az Egyesület tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei

1./  Az Egyesület tagjai lehetnek:

a./ rendes tag

b./ tiszteletbeli tag

c./ pártoló tag.

2./ Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, akinek a Tisztviselőtelepen állandó bejelentett lakása, vagy bármilyen vagyoni érdekeltsége van, az Egyesület Alapszabályával egyetért, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3./ Az Egyesület jogi személyiségű rendes tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolják, akiknek személyét a jogi személyiségű tag szabadon delegálhatja.

4./ Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, kivéve a jogi személyiségű tagokat, akiknek képviselője az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható.

5./ A rendes tag felvételét az Egyesület Választmánya hagyja jóvá. Az esetleges megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.

6./ A rendes tagok joga, hogy:

a./ részt vehet az Egyesület közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, vélemény-nyilvánítási, szavazati joggal,

b./ tisztségviselőt választhat és a jogi személyiségű tag kivételével bármely tisztségre választható, a képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén,

c./ részt vehet az Egyesület szervezeti életében, az állásfoglalások, határozati javaslatok kialakításában, a meghozott határozatok végrehajtásában, illetve az Egyesület egyéb tevékenységében,

d./részt vehet az Egyesület vagy mások által szervezett rendezvényeken, ezeken előadást tarthat, felszólalhat, és véleményét elmondhatja,

e./ az Egyesület Választmánya által meghatározott díjtételek szerint kedvezményesen, illetőleg térítési díj ellenében igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit, felszereléseit, berendezésit,

f./ folyamatos tájékoztatást kérhet az Egyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről, az Egyesületi tagokat érintő határozatokról, állásfoglalásokról.

7./ A rendes tagok kötelessége hogy:

a./ az Alapszabályban meghatározott kötelességeknek tegyen eleget és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően fejtse ki tevékenységét,/           a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizesse,

b./ óvja az Egyesületi vagyont,

c./ az Egyesületi tevékenységgel kapcsolatos feladatait legjobb tudása szerint lássa el, az Egyesület vezető szerveinek felkérésére az Egyesületben végzett tevékenységéről beszámoljon,

d./ az Egyesületi taghoz méltó magatartást tanúsítson.

8./ Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseivel, tevékenységével egyetért és munkássága, hagyományőrző tevékenysége, kiemelkedő eredménye vagy méltatás alapjául szolgáló más hasonló indok alapján az Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja. A tiszteletbeli tagok megválasztásáról az Egyesület Választmánya dönt. A tiszteletbeli tagság a rendes tagságot nem zárja ki.

9./ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület feladatainak ellátásában anyagi vagy erkölcsi támogatást nyújt, adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nern kíván részt venni. A pártoló tagsági viszonyt az Egyesület képviselője, valamint a pártoló tag közötti megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és meghatározatlan időre.

10./ Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagjai a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A közgyűlés határozhat úgy, hogy ezek a tagok tagdíjat egyáltalán ne fizessenek.

11./ A tiszteletbeli és a pártoló tagok érdeklődésük esetén részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein, de szavazati joguk nincs és vezető tisztségek betöltésére nem választhatóak. A tiszteletbeli és a pártoló tagok javaslataikat, észrevételeiket az Egyesület fórumain minden korlátozás nélkül elmondhatják, érvényesíthetik. A jogi személy pártoló tagok jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják.

IV. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1./ A rendes tagsági viszony a belépési nyilatkozat keltezésével kezdődően keletkezik, amennyiben az Egyesület Választmánya a jelentkezőt az Egyesület tagjai sorába felveszi. A felvétel tényéről külön határozatot hozni nem kell, de arról, hogy a jelentkezőt az Egyesület Választmánya a tagok sorába nem vette fel, írásbeli, indokolással ellátott határozatot kell hozni a belépési nyilatkozat leadásától számított 15 napon belül.

2./ Az Egyesületi rendes tagság megszűnik:

a./ a tag kilépésével,

b./ a tag kizárásával,

c./ ha a tag az Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott tagdíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d./ a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével. (A jogi személyiségű tag megszűnéséről a képviselője a TÖE-t köteles tájékoztatni.)

e./ a rendes tag állandó bejelentett lakása illetve vagyoni érdekeltsége a TÖE működési területén megszűnik.

3./ A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Választmányával, és a Választmány veszi azt tudomásul.

4./ Kizárással szűnik meg a rendes tagnak a tagsági viszonya, aki az Egyesület Alapszabályával ellentétes tevékenységet folytat, vagy egyéb a jó erkölcsbe ütköző, Egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít és tevékenységével írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. A tag kizárásáról az Egyesület Választmánya dönt, mely határozat ellen a tag a közgyűléshez fellebbezhet a határozat kézbesítését követő 15 napon belül.

5./ A tagdíj mértékét és a tagdíjfizetés határidejét a közgyűlés állapítja meg. Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztja, írásban fel kell szólítani a tagot a hátralékos tagdíj megfizetésére. Amennyiben az írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül a tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a határidőt követő napon automatikusan törlődik a tagok sorából. Ebben az esetben újbóli tagfelvételért 1 éven belül nem folyamodhat.

6./ A tiszteletbeli tagság az Egyesület Választmány ének a felkérésre vonatkozó megkeresésével keletkezik és határozatlan ideig tart. Megszűnését kezdeményezheti az Egyesület Választmánya, a tagok vagy a tiszteletbeli tag.

7./ A pártoló tagság az erre vonatkozó együttműködési megállapodás szerint keletkezik és szűnik meg.

V. Az Egyesület szervezete

A./ Az Egyesület szervei és tisztségviselői

1./ Az Egyesület szervei:

a./ a közgyűlés

b./ az Egyesület Választmánya

c./ az Ellenőrző Bizottság (E.B.)

2./ Az Egyesület tisztségviselői:

a./ az Egyesület elnöke

b./ az Egyesület két elnökhelyettese

c./ a Választmány tagjai (10 fő, az elnökkel és az elnökhelyettesekkel együtt)

d./ az Ellenőrző Bizottság elnöke

e./ az Ellenőrző Bizottság tagjai (3 fő az elnökkel együtt)

B./ A közgyűlés

1./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlésen a rendes tagok, a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok egyaránt részt vehetnek.

2./ A közgyűlést az Egyesület Választmánya hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.

3./  Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt az Egyesület elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezik, továbbá ha a tagok egyharmada, vagy a tisztségviselők közül legalább négy írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

4./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak a fele +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

5./ Az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak egyformán egy-egy szavazata van, és részt vehetnek a közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag - a jogi személy tag kivételével - megválasztható.

6./ A közgyűlés - eltérő törvényi, az Alapszabályban rögzített vagy közgyűlési rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

7./ A közgyűlést az elnök vezeti, de a közgyűlés levezetését a Választmány bármely tagjára átruházhatja. Az ún. tisztújító közgyűlést a Választmány azon elnökhelyettese vagy bármelyik tagja vezeti, akinek tisztségét azon a közgyűlésen nem újítják meg.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti és a levezető elnök, két hitelesítő valamint a jegyzőkönyvvezető írják alá.

8./ Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./ az Egyesület Választmányának és Ellenőrző Bizottságának megválasztása és visszahívása,

b./ az Alapszabály jóváhagyása és módosítása,

c./ az éves beszámoló elfogadása,

d./ az évi költségvetés megállapítása,

e./ az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása,

f./ az éves tagdíj meghatározása,

g./ döntés a tagfelvételt megtagadó illetőleg a rendes tagot kizáró Választmányi határozat elleni fellebbezés ügyében.

9./ Az Alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülésének, megszűnésének) kimondásához a tagok összessége kéthannadának szavazata (minősített többség) szükséges.

10./ Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni, hogy az Egyesület bármely szerve által hozott valamennyi döntést bejegyezzék a Határozatok Könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

C./ A tisztségviselők megválasztása

Az Egyesület tisztségeire a jogi személy tag kivételével az Egyesület minden rendes tagja megválasztható. Az ún. tisztújító közgyűlés összehívását megelőzően az Egyesület Választmánya bizottságot (jelölő-bizottság) jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatot tegyen az Egyesület Választmányának /Választmány tagjainak/ valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak a személyére.

A Választmány által kijelölt bizottság javaslatain túl az Egyesület bármely rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagja a választás előtt javaslatot tehet az Egyesület Választmányának és az Ellenőrző Bizottság tagjainak személyére.

A választás előtt, a helyszínen tisztségviselőnek jelölt személyek a jelenlevő tagok 1/3-ának egyetértő szavazatával kerülhetnek fel a jelölő-listára.

Az Egyesület Választmányi és az Ellenőrző Bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, aki a jelölő­listára felkerült.

Az Egyesület Választmányának tagjait és az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és titkos szavazással, 2 évre választja meg.

Az Ellenőrző Bizottság megbízatása 2 évre szól. Kétévente az E.B. minden tagját megújítják. Az Egyesület tisztségviselői újraválaszthatóak.

D./ Az Egyesület Választmánya

1./ A Választmány 10 tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással.

2./ A Választmány választja meg ugyancsak egyszerű szótöbbséggel tagjai sorából az elnököt és a két elnökhelyettest (a továbbiakban elnökség). A Választmány hét tagja az Egyesületi célok, aktuális feladatok érdekében tevékenykedő ún. feladatfelelős. A Választmány a szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

3./ A Választmány a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről legalább évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek.

4./ A Választmány feladatai:

a./ a Választmány jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és az Egyesületet illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni,

b./ gondoskodik az Egyesület tevékenységével összefüggő jogszabályok, a közgyűlési határozatok és a Választmányi határozatok végrehajtásáról,

c./ előkészíti és összehívja az Egyesület közgyűlését,

d./ javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére,

e./ évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységéről,

f./ dönt a rendes tagok és a tiszteletbeli tagok felvételéről és a pártoló taggal való megállapodás megkötéséről,

g./ két közgyűlés közötti időben a Választmány dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen a Választmány köteles a közgyűlésnek beszámolni.

5./ A Választmány legalább hat tag jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Választmányi ülés 15 napon belüli összehívása esetén az eredeti napirendben szereplő ügyekben a Választmány a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Választmány szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. A Választmány ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább három nap időköznek kell lennie. Bármely a Választmány döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

6./ A Választmány ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazat-egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

7./ A Választmány minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a Választmány minden jelenlévő tagja aláírja.

E./ Az Egyesület Elnöksége (3 fő)

a./Az Egyesület elnöke

1./ Az Egyesületet az elnök képviseli. E jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület egyéb tisztségviselőire is átruházhatja.

2./ Az elnök jogai és kötelességei:

-   irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét,

-   a közgyűlést bármikor összehívhatja,

-   a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,

-   a kiadások számláit ellenőrzi,

-  megbízólevelet ad ki pénzügyek intézéséhez,

-   szerződések megkötése Választmányi döntés alapján,

-   a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,

-   a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

-   az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, őrzése vagy arra jogosult személyekkel való őriztetése,

-   vezeti a Választmány üléseit,

-   a Választmány döntése alapján munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület esetleges alkalmazottai felett,

-   ellát a tisztségéből értelemszerűen adódó minden egyéb egyesületi feladatot.

Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind a Választmány által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

b./ Az Egyesület elnökhelyettesei

Az Egyesületnek két elnökhelyettese van. Az elnökhelyettesek az elnök akadályoztatása vagy az elnök megbízása esetén teljes hatáskörben helyettesíthetik az elnököt. Az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Választmány hozzájárulása is szükséges.

F./ Az Ellenőrző Bizottság

1./ Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága három tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja meg, akik megbízásuk időtartama alatt az Egyesületben egyéb tisztséget nem viselhetnek. Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve.

2./ Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül az első ülésen megválasztja az elnökét.

3./ Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két Ellenőrző Bizottsági tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület közgyűlése részére ellenőrzi az Egyesület Választmányát. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Választmány ülésein, betekinthetnek az Egyesület irataiba, tájékoztatást és felvilágosítást kérhetnek az Egyesület Választmányának tagjaitól, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatják.

5./ Amennyiben az Ellenőrző Bizottság bármilyen hiányosságot észlel az Egyesület munkájában, azt azonnal jelzi az elnöknek és a Választmánynak, és egyben felhívja a figyelmet a helyes eljárásra, a jogszabályok és az Alapszabály betartására.

6./ Az Ellenőrző Bizottság indítványozhatja a közgyűlés összehívását, továbbá tisztségviselő felfüggesztését vagy visszahívását. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről, tapasztalatairól írásbeli jelentést ad a közgyűlésnek.

7./ Az Ellenőrző Bizottság teljes létszámban (3 fő) hozott egyhangú határozattal a Választmány illetve az elnök döntésének végrehajtását felfüggesztheti a közgyűlés összehívásáig.

VI. Az Egyesület gazdálkodása

1./ Az Egyesület gazdálkodásáért a Választmány felel.

2./ A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagsági viszony bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

3./ Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

4./ A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban az Alapszabályban megfogalmazott célok és a közgyűlés illetve a Választmány által hozott határozatok megvalósítása, végrehajtása érdekében használja fel.

5./ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6./ Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Egyesület gazdasági vezetéssel megbízott Választmányi tagja az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. Az itt nem szabályozott kérdéseket az SZMSZ-ben kell előírni.

7./ Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VII. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik:

a./ feloszlással,

b./ más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,

c./ feloszlatással,

d./ megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról elsősorban a közgyűlés rendelkezik.

VIII. Vegyes rendelkezések

1./ Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

2./ Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetőleg ha az Egyesület képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni.

3./ Az Egyesület tagja által, valamint az ügyész által indított perek a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.

4./ Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt a módosított Alapszabályt az Egyesület a 2000. március 23. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

Kelt Budapesten, 2000. év március hó. 23.

___________________________________

                                                                               Benyhe István elnök

Hitelesítők: