Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Alapszabály (2014.)

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület Alapszabálya

egységes szerkezetben

 
A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület a 1990. július 13-án kelt Alapszabályát a 2014. június 18. .napján
kelt módosításnak megfelelően - az időközi módosítással - egységes szerkezetbe foglalva a következőkben
állapította meg a változásokat dőlt betűvel és vastagítva megjelölve.

I. Általános rendelkezések

1. / Az Egyesület neve: Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület
Az Egyesület nevének rövidítése: TÖE
2. / Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15. szám
3. / Alapításának éve: 1990. július 13.
4. / Az Egyesület működési területe: Budapest VIII. kerület Orczy út - Vajda Péter utca - Könyves Kálmán
körút - Üllői út által határolt terület (a továbbiakban Tisztviselőtelep),
5. / Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, szervezet, mely a jelen Alapszabályban meghatározott
céljának folyamatos teljesítésére alakult, nyilvántartott tagsága van, és céljának elérésére szervezi tagjainak a
tevékenységét.
6. / Az Egyesület jogi személy.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy a 2011. évi CLXXV valamint a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével, illetve arra alapozva, védje és képviselje a működési területén élők legalapvetőbb érdekeit.
Ennek megfelelően a célok a következők:
- a működési területén állandó lakosok és itt vagyonérdekeltséggel rendelkező személyek érdekvédelme,
- a kulturális élet szervezése,
- a környezetvédelem szervezése,
- a közbiztonság segítése, együttműködés a hatóságokkal,
- a közlekedési rend kialakításában a hatóságokkal való együttműködés, javaslattétel
- a lakossági érdekek védelme a területen folytatott gazdasági tevékenységgel szemben, illetve az
érdekek összehangolása, egyeztetése,
- műemlékvédelem elősegítése, a területi egység és a terület eredeti arculatának megőrzése, illetve
védelme,
- a Házépítő Tisztviselők Egyesülete hagyományainak, emlékének és az általa létrehozott,
épített környezetnek a gondozása, védelme,
- rendezvények szervezése,
- közösségi létesítmények létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, ezzel összefüggésben a
Tisztviselőtelep és a TÖE érdekeinek érvényesítése,
- kapcsolattartás a kerületi önkormányzattal.
Az Egyesület céljait, az egyes területeket érintő, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kívánja
elérni, tevékenységét ezeknek megfelelően szervezi és végzi.

III. Az Egyesület tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei

1. / Az Egyesület tagjai lehetnek:
a. / rendes tag
b. / tiszteletbeli tag
c. /pártoló tag.
2. / Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, akinek a Tisztviselőtelepen állandó
bejelentett lakása, székhelye vagy bármilyen vagyoni érdekeltsége van, az Egyesület Alapszabályával egyetért, az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
3. / Az Egyesület jogi személyiségű rendes tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolják, akiknek személyét
a jogi személyiségű tag szabadon delegálhatja.
4. / Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, kivéve a jogi személyiségű tagokat, akiknek
képviselője az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható.
5. / A rendes tag felvételét az Egyesület Választmánya hagyja jóvá. Az esetleges megtagadó határozat ellen
az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.
6. / A rendes tagok joga, hogy:
a. / részt vehet az Egyesület közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, vélemény-nyilvánítási, szavazati
joggal,
b. / tisztségviselőt választhat és a jogi személyiségű tag kivételével bármely tisztségre választható, a
képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén,
c. /.részt vehet az Egyesület szervezeti életében, az állásfoglalások, határozati javaslatok kialakításában, a
meghozott határozatok végrehajtásában, illetve az Egyesület egyéb tevékenységében,
d. /részt vehet az Egyesület által szervezett rendezvényeken, ezeken előadást tarthat, felszólalhat, és
véleményét elmondhatja,
e. / az Egyesület Választmánya által meghatározott díjtételek szerint kedvezményesen, illetőleg térítési díj
ellenében igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit, felszereléseit, berendezésit,
f. / tájékoztatást kérhet az Egyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről, az Egyesületi tagokat
érintő határozatokról, állásfoglalásokról.
7./ A tagok kötelessége hogy:
a. / az Alapszabályban meghatározott kötelességeknek tegyen eleget és az Alapszabályban
foglaltaknak megfelelően fejtse ki tevékenységét,
b. / a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizesse,
c. / óvja az Egyesületi vagyont,
d. / az Egyesületi tevékenységgel kapcsolatos feladatait legjobb tudása szerint lássa el, az Egyesület
vezető szerveinek felkérésére az Egyesületben végzett tevékenységéről beszámoljon,
e. / az Egyesületi taghoz méltó magatartást tanúsítson.
8. / Az Egyesület tiszteletbeli tagja, tiszteletbeli elnöke lehet az a természetes személy, aki az Egyesület
célkitűzéseivel, tevékenységével egyetért és munkássága, hagyományőrző tevékenysége, kiemelkedő eredménye
vagy méltatás alapjául szolgáló más hasonló indok alapján az Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja. A
tiszteletbeli tagok, és a tiszteletbeli elnök megválasztásáról az Egyesület Közgyűlése dönt.
9. / Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki az Egyesület
célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület feladatainak ellátásában anyagi támogatást nyújt, adományaival segíti az
Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagsági viszonyt az Egyesület képviselője,
valamint a pártoló tag közötti megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és meghatározatlan időre. A
pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
10. / Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagjai a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A
közgyűlés határozhat úgy, hogy ezen tagok tagdíjat egyáltalán ne fizessenek.
11./ A tiszteletbeli és a pártoló tagok, valamint a Tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehetnek az
Egyesület közgyűlésén és rendezvényein, szavazati joggal nem rendelkeznek és vezető tisztségek betöltésére
nem választhatóak. A tiszteletbeli és a pártoló tagok javaslataikat, észrevételeiket az Egyesület fórumain minden
korlátozás nélkül kifejthetik. A jogi személy pártoló tagok jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik
útján gyakorolhatják.

IV. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1. / A rendes tagsági viszony a belépési nyilatkozat keltezésével kezdődően keletkezik, amennyiben az
Egyesület Választmánya a jelentkezőt az Egyesület tagjai sorába felveszi. Az Egyesület Választmánya a
kérelem benyújtását követő első ülésén dönt. A felvétel tényéről külön határozatot hozni nem kell, de
amennyiben a jelentkezőt az Egyesület Választmánya a tagok sorába nem vette fel, erről írásbeli, indokolással
ellátott határozatot kell hozni a belépési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül.
2. A tag a tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A Tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetőek.
3. / Az Egyesületi rendes tagság megszűnik:
a. / a tag kilépésével,
b. / a tag kizárásával,
c. / ha a tag az Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott tagdíj-fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,
d. / a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével. (A jogi személyiségű tag megszűnéséről a
képviselője a TÖE-t köteles tájékoztatni.)
e. / a rendes tag állandó bejelentett lakása illetve vagyoni érdekeltsége a TÖE működési területén megszűnik.
4. / A kilépési szándéknak az Egyesület Választmányának történő írásbeli bejelentésével- a bejelentés
tényével – megszűnik a tagsági jogviszony.
5. / Kizárással szűnik meg a rendes tagnak a tagsági viszonya, aki az Egyesület Alapszabályával ellentétes
tevékenységet folytat, vagy egyéb a jó erkölcsbe ütköző, egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít és
tevékenységével írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. A tag kizárásáról az Egyesület Választmánya dönt,
mely határozat ellen a tag a közgyűléshez fellebbezhet a határozat kézbesítését követő 30 napon belül. A
fellebbezés elbírálása érdekében rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
6. / A tagdíj mértékét és a tagdíjfizetés határidejét a közgyűlés állapítja meg. Ha a tag tagdíjfizetési
kötelezettségét elmulasztja, írásban 15 napos határidővel fel kell szólítani a tagot a hátralékos tagdíj
megfizetésére. Amennyiben a tag az írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül a tag tagdíjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, a határidő elteltét követő napon a tag tagsági viszonya minden külön
intézkedés nélkül megszűnik. Ebben az esetben újbóli tagfelvételért 1 éven belül nem folyamodhat.
7. / A tiszteletbeli tagság az Egyesület Választmányának a felkérésre vonatkozó megkeresésével és
közgyűlési jóváhagyó határozattal kezdődik és határozatlan ideig tart. Megszűnését kezdeményezheti az
Egyesület Választmánya, a tagok vagy a tiszteletbeli tag.
8. / A pártoló tagság az erre vonatkozó együttműködési megállapodás szerint keletkezik és szűnik meg.

V. Az Egyesület szervezete

A./
Az Egyesület szervei és tisztségviselői
1. / Az Egyesület szervei:
a. / a közgyűlés
b. / az Egyesület Választmánya
c. / az Ellenőrző Bizottság (E.B.)

2. / Az Egyesület tisztségviselői:
a. / az elnök
b. / az elnökhelyettesek
c. / a Választmány tagjai
d. / az Ellenőrző Bizottság elnöke
e. / az Ellenőrző Bizottság tagjai

B./ A közgyűlés

1. / Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az
ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a tanácskozási joggal rendelkező
tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok vehetnek részt.
2. / A közgyűlést az Egyesület Választmánya hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 napos időköznek kell
lennie. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei az Egyesület Választmányától a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítése tárgyában az Egyesület Választmánya dönt. Amennyiben a napirend kiegészítése iránti
kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozatát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
3./ Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt az Egyesület
elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnöke, továbbá ha a tagok egyharmada kezdeményezi, vagy legalább három
tisztségviselő írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. Az Egyesület Választmánya köteles a közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi, az Egyesület a tartozásokat az esedékességkor előreláthatólag nem képes teljesíteni vagy az Egyesület
céljainak elérése veszélybe került. Ezen közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
4. / A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak a fele +1 fő jelen van. Ha a
közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség
miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az
eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
5. / Az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak egyformán egy-egy szavazata van, és részt vehetnek
a közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül
bármelyik rendes tag - a jogi személy tag kivételével - megválasztható.
6. / A közgyűlés - eltérő törvényi, az Alapszabályban rögzített vagy közgyűlési rendelkezés hiányában -
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
7. / A közgyűlést az elnök vezeti, de a közgyűlés levezetését a Választmány bármely tagjára átruházhatja
8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti és a levezető
elnök, egy hitelesítő valamint a jegyzőkönyvvezető írják alá.
9. / Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. / az Egyesület Választmányának és Ellenőrző Bizottságának megválasztása és visszahívása és díjazásának
megállapítása,
b. / az Alapszabály jóváhagyása és módosítása,
c. / az éves beszámoló – ezen belül a Választmánynak az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentése -
elfogadása,
d. / az éves költségvetés megállapítása,
e. / az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
f. / az éves tagdíj meghatározása,
g. / döntés a tagfelvételt megtagadó illetőleg a rendes tagot kizáró Választmányi határozat elleni fellebbezés
ügyében,
h. / a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel
munkaviszonyban áll,
i. /az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével az Egyesületi Választmány, az Ellenőrző Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt,
j. /a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, az Egyesületi Választmány, az Ellenőrző
Bizottság tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
k. / végelszámoló kijelölése
10. / Az Alapszabály, az egyesület céljának módosításához, és az Egyesület megszűnéséről a jelen
lévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

C
/ A tisztségviselők megválasztása
1. Az Egyesület tisztségeire a jogi személy tag kivételével az Egyesület minden rendes tagja megválasztható.
Az ún. tisztújító közgyűlés összehívását megelőzően az Egyesület Választmánya bizottságot
(jelölő-bizottság) jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően
javaslatot tegyen az Egyesület Választmányának /Választmány tagjainak/ valamint az Ellenőrző Bizottság
tagjainak a személyére.
2. A Választmány által kijelölt bizottság javaslatain túl az Egyesület bármely rendes tagja a választás előtt
javaslatot tehet az Egyesület Választmányának és az Ellenőrző Bizottság tagjainak személyére.
3. A választás előtt, a helyszínen tisztségviselőnek jelölt személyek a jelenlevő tagok 1/3-ának egyetértő
szavazatával kerülhetnek fel a jelölő-listára.
4. Az Egyesület Választmányi és az Ellenőrző Bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, aki a jelölőlistára felkerült.
5. Az Egyesület Választmányának tagjait és az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
és titkos szavazással, 3 évre választja meg.
Az Egyesület tisztségviselői újraválaszthatóak.

D./ Az Egyesület Választmánya

1. / A Választmány 7 tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással.
2. / A Választmány választja meg ugyancsak egyszerű szótöbbséggel tagjai sorából az elnököt és a két
elnökhelyettest (a továbbiakban elnökség). A Választmány 7 tagja az Egyesületi célok, aktuális feladatok
érdekében tevékenykedő ún. feladatfelelős. A Választmány a szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
3. / A Választmány a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről legalább évente egy alkalommal
beszámol a közgyűlésnek.
4. / A Választmány feladatai:
a. / a Választmány jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és az Egyesületet illető
jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni,
b. / gondoskodik az Egyesület tevékenységével összefüggő jogszabályok, a közgyűlési határozatok és a
Választmányi határozatok végrehajtásáról,
c. / előkészíti és összehívja az Egyesület közgyűlését,
d. / részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
e. / javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére,
f. / évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységéről,
g. / dönt a rendes tagok felvételéről, a pártoló taggal való megállapodásról és javaslatot tesz a tiszteletbeli tag
felvételére, valamint a tiszteletbeli elnök személyére,
h. / a tagok nyilvántartása
i. / az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
j. / az Egyesület működésével kapcsolatos iratok őrzése,
k. / az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti intézkedések megtétele.
l. / a közgyűlések közötti időben a Választmány dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen a Választmány köteles a
közgyűlésnek beszámolni.
5. / A Választmány legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt
megismételt Választmányi ülés 15 napon belül össze kell hívni az eredeti napirendben szereplő ügyekben A
Választmány szükség szerint, de legalább évente négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. A Választmány
ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között
legalább három nap időköznek kell lennie.
6. / A Választmány ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat
az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazat-egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
7. / A Választmány minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a Választmány egy
jelenlévő tagja mint hitelesítő és a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

E./ Az Egyesület Elnöksége (3 fő)

a . / A z Egyesület elnöke
1. / Az Egyesületet az elnök képviseli. E jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve
az Egyesület egyéb tisztségviselőire is átruházhatja.
2. / Az elnök jogai és kötelességei:
- irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét,
- a közgyűlést bármikor az ok és a cél megjelölésével összehívhatja,
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- megbízólevelet ad ki pénzügyek intézéséhez,
- szerződések megkötése Választmányi, közgyűlési döntés alapján,
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell
az intézkedéseket megtennie,
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve
felhasználását ellenőriznie kell,
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, őrzése vagy arra jogosult
személyekkel való őriztetése,
- vezeti a Választmány üléseit,
- a Választmány döntése alapján munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület esetleges munkavállalói felett,
- ellát a tisztségéből adódó minden egyéb egyesületi feladatot.
Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind a Választmány által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni.
b./ Az Egyesület elnökhelyettesei
Az Egyesületnek két elnökhelyettese van. Az elnökhelyettesek az elnök akadályoztatása vagy az
elnök megbízása esetén teljes hatáskörben helyettesíthetik az elnököt. Az elnök három hónapot
meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Választmány
hozzájárulása is szükséges.

F./ Az Ellenőrző Bizottság

1./ Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága három tagból és 1 póttagból áll. Tagjait a közgyűlés
választja meg, akik megbízásuk időtartama alatt az Egyesületben egyéb tisztséget nem viselhetnek.
Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve.
2./ Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül az első ülésen megválasztja az elnökét.
3./ Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két Ellenőrző Bizottsági tag jelen
van. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.
4./ Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület közgyűlése részére ellenőrzi az Egyesület
Választmányát. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Választmány
ülésein, betekinthetnek az Egyesület irataiba, tájékoztatást és felvilágosítást kérhetnek az Egyesület
Választmányának tagjaitól, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatják.
5./ Amennyiben az Ellenőrző Bizottság bármilyen hiányosságot észlel az Egyesület munkájában, azt
azonnal jelzi az elnöknek és a Választmánynak, és egyben felhívja a figyelmet a jogszerű eljárásra, a
jogszabályok és az Alapszabály betartására.
6. / Az Ellenőrző Bizottság indítványozhatja a közgyűlés összehívását, továbbá tisztségviselő felfüggesztését
vagy visszahívását. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről, tapasztalatairól évente egy alkalommal írásbeli
jelentést ad a közgyűlésnek.
7. / Az Ellenőrző Bizottság teljes létszámban (3 fő) hozott egyhangú határozattal a Választmány illetve az
elnök döntésének végrehajtását felfüggesztheti a közgyűlés összehívásáig.

VI. Az Egyesület gazdálkodása

1. / Az Egyesület gazdálkodásáért a Választmány felel.
2. / A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát
képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagsági viszony bármilyen módon történő megszűnése
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
3. / Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a
külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem
törekszik.
4. / A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban az Alapszabályban megfogalmazott célok és a közgyűlés
illetve a Választmány által hozott határozatok megvalósítása, végrehajtása érdekében használja fel.
5. / Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
6. / Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat
az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az Egyesület gazdasági vezetéssel megbízott Választmányi
tagja az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít. Az itt nem szabályozott kérdéseket az SZMSZ-ben kell előírni.
7. / Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges
maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény
céljában meghatározott körben használja fel.

VII. Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik:
a. / feloszlással,
b. / más egyesülettel való egyesüléssel vagy egyesületekre való szétválással,
c. / feloszlatással,
d. / megszűnésének megállapításával,
e. / az Egyesület megvalósította a célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg,
f. / a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról elsősorban a közgyűlés rendelkezik akként, hogy az
egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek
kell átadni.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. / Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Ha a működés
törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
2. / Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetőleg ha az Egyesület képviseletére új személy lesz
jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni.
3. /Az Egyesület tagja által, valamint az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe
tartoznak.
4. /Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem
fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat. Országgyűlési képviselőjelöltet nem
állít és nem támogat a választásokon.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (új Ptk) 3:63 §-3:87§
rendelkezései az irányadóak.

Jelen módosított Alapszabályt az Egyesület a 2014. június 18. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

Kelt. Budapest, 2014. június 18. napján

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu