Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

SZMSZ (2014.)

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Szervezeti és Működési Szabályzata


1. Általános rendelkezések

1.1. Az Alapszabályban (a továbbiakban: A. szab.) rögzített célra alakult budapesti Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (a továbbiakban: TÖE) szervezeti működési szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz.) célja, hogy meghatározza a TÖE felépítését, belső ügyintézését, a képviselet rendjét, a külső, nem egyesületi kapcsolatokat.
1.2. Az SzMSz. az 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Egy.tv.) alapján és a bírósági
határozatok (a továbbiakban: BH), valamint 2011. évi CLXXV valamint a 2013. évi
V. törvény figyelembevételével a TÖE - alapszabályának megfelelően készült.
1.3. A TÖE jogi személy (Egy.tv. 2.§ (4)) gazdasági tevékenységet nem folytathat (BH 1994/159).
1.4. A TÖE működése felett törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorol (Egy.tv.
14. §).

2. Az Egyesület tevékenységének szervezése

2.1. A Választmány évente köteles költségvetést készíteni, amit a közgyűlés elé kell
terjeszteni jóváhagyásra.
2.2. A tagoktól érkező kezdeményezéseket, javaslatokat az elnök köteles a Választmány
elé terjeszteni, és ez utóbbi dönt a kezdeményezés sorsáról. A döntésről értesíteni
kell a kezdeményezőt.
2.3. A kapcsolattartás rendje
2.3.1. A helyi hirdetményi lehetőségeket (kábeltévé, hirdetőtábla, TÖE honlap,
szórólap, meghívó) kihasználva kell értesíteni a tisztviselőtelepi lakosokat az
őket is érintő témákról, összejövetelekről.
2.3.2. A Választmányi tagok önállóan tartják az egymás közötti kapcsolatot.
2.4. Az összejövetelek tárgyi feltételeinek biztosítása a Választmány
kötelezettsége.
2.5. A TÖE helyiség kulcsait a kijelölt Választmányi tagok őrzik. A terem rendjéért
az elnök, vagy az általa megbízott Választmányi tag felel.  
2.6. A Választmány köteles gondoskodni a TÖE székház és annak környéke rendben
tartásáról. Az elvégzendő feladatok felsorolása az 1. számú mellékletben
található.
2.7. A működéshez szükséges közösségi helyiség használatára a Választmánynak
szerződést kell kötnie a Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján.

3. A tagok jogai és kötelességei

3.1. Az A. szab.-ban rögzített rendes tagsági viszonyért való folyamodás írásbeli
belépési nyilatkozat kitöltésével történik (A. szab. III/2, és IV/1.). A belépési
nyilatkozat mintapéldánya az SzMSz. 2. sz. mellékletét képezi.
3.2. A pártoló tagságra vonatkozó megállapodást a Választmány két tagja írja alá (A. szab. III/9 es IV/7).
3.3. Tagsági díj (A. szab. III/2, III/7, IV/2. c)
3.3.1. Az éves tagsági díjat a közgyűlés határozza meg a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg.
3.3.2. A tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek.
3.3.3. A pártoló tag, ha természetes személy, akkor a rendes tagok tagdíját
fizeti, ha jogi személy, akkor az együttműködési megállapodásban
rögzítettek szerint fizeti a tagdíjat, amely a rendes tagok éves tagdíjának
legalább kétszerese.
3.3.4. A tagdíjfizetés határideje folyamatos tagság esetében minden év április
30. Új tagsági viszony keletkezésekor a belépési nyilatkozat elfogadását
követő 15. nap.
3.3.5. Az éves tagdíj egy összegben fizetendő, de különösen indokolt esetben
(szociális helyzet, hosszantartó betegség, stb.) kérésre ettől el lehet térni.
Év közbeni, új belépéskor is az éves tagdíj fizetendő.

4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

4.1 Minden tagdíjfizetéssel, a tagok nyilvántartásával (belépés, kilépés),
felszólítással kapcsolatos feladatot a Választmány intéz.
A Választmány a belépési nyilatkozatokat nyilvántartásba veszi.
Az adatokat az adatvédelmi és iratkezelési szabályok szerint köteles kezelni.
4.2 Ha valaki a tagdíjat a tárgyév május 31 - ig nem fizeti meg, az A. szab. IV/5 pontja
alapján írásbeli felszólítást kap a Választmánytól 15 napos póthatáridő tűzésével,
ennek eredménytelen elteltét követően a tagsági viszonya megszűnik.

5. Az Egyesület szervezete

5.1.A TÖE testületei: a közgyűlés (tagok összessége), a 7 tagú Választmány élén az
elnökkel és két elnökhelyettessel elnökség) és a 3 tagú Ellenőrző Bizottság.
5.2.Határozatképesség
5.2.1. A közgyűlés határozatképes az A. szab V/B/4 szerint.
5.2.2. A Választmány határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van.
5.2.3. Az Ellenőrző Bizottság határozatképességéhez két tagnak jelen kell lennie.
5.3. A szavazások minősítése
5.3.1. Egyszerű szótöbbséghez a határozatképes ülésen szavazati jogú jelenlévők
fele plusz 1 főnek egyhangú szavazata szükséges.
5.3.2. Nyílt a szavazás, ha az előzőleg igazolt szavazati jogú tagok kézfeltartással
szavaznak és azokat összeszámolják.
5.3.3. Titkos a szavazás, ha név nélkül, írásban, urnába gyűjtve szavaznak az
előzőleg igazolt szavazati jogú tagok.
5.4. Közgyűlés
5.4.1. A közgyűlésen szavazati joga van annak, aki a Közgyűlést megelőző napon a
TÖE tagja volt.
5.4.2. Az évente kötelező közgyűlésen (A. szab. V/B/3) kell dönteni az alábbi
kérdésekben:
 a Választmány beszámolója az éves tevékenységről;
költségvetés;
pénzügyi beszámoló a gazdálkodásról (mérleg);
a tagdíj mértéke (A. szab. V/B/9/d). 5.4.3. Közgyűlés dönt az alábbi kérdésekben is:
a TÖE működését befolyásoló, vagy meghatározó szerződések,
azok esetleges meghosszabbítása, 4
kizárt tag és határozattal elutasított belépési nyilatkozatok fellebbezése
ügyében (A. szab. IV/ 5).
5.5. A tisztségviselők választása
5.5.1. Megbízatás lejárta előtt harminc nappal a Választmány a tisztújító közgyűlés
időpontját köteles kitűzni, és a választást előkészíteni.
5.5.2. A Választmány harminc nappal megbízatásának lejárta előtt jelölőbizottságot
jelöl ki. A bizottság tagja nem lehet Választmányi illetve Ellenőrző Bizottsági
tag. A jelölőbizottság köteles kikérni a TÖE tagok legalább 75%-ának
véleményét.
5.5.3. A jelölőbizottság tesz javaslatot a tisztújító közgyűlésnek a jelöltek
személyére, akik a jelöltek listájára felkerülnek.
5.5.4. A jelölteknek a tisztújító közgyűlésen személyesen, vagy írásban kell
nyilatkoznia arról, hogy elfogadja-e a jelölést.
5.5.5. A tisztújító közgyűlésen a szavazás megkezdése előtt bármely rendes,
tiszteletbeli, vagy pártoló tag újabb jelölt személyére tehet javaslatot, de a
jelöltek listájára való felkerülésről a közgyűlésnek szavazni kell miután a
jelölt a jelölést elfogadta az
5.6.4. pont szerint (A. szab. V/C).
5.5.6. A jelöltek listáját a helyszínen mindenki által jól látható táblán kell vezetni (A. szab. V/C).
5.5.7. A jelöltek listáján külön csoportban kell szerepeltetni a Választmányi tagnak
és külön az Ellenőrző Bizottsági tagnak jelölt személyeket.
5.5.8. Az ABC sorrendbe szedett jelöltek listáját zárószavazással kell érvényesíteni.
5.5.9. A szavazólapokat a közgyűlésen összeállított, érvényesnek elfogadott
jelölőlista alapján kell elkészíteni a titkos szavazás megkezdése előtt.
5.5.10. A megválasztott tisztségviselők megbízatása (mandátuma) a megválasztás
napjától számított három évre szól. A megbízatás megszűnik a következő
tisztújító közgyűlésen a Választmány beszámolójának elfogadása után.
5.5.11. Amennyiben a közgyűlés nem választ meg új tisztségviselőket, a korábbi
tisztségviselők ügyvezetőként ellátják a TÖE vezetését. Ekkor megismételt
tisztújító közgyűlést kell összehívni 30 napon belül.
5.5.12. A megválasztott tisztségviselők idő előtti lemondása, távozása esetén a ciklus
végéig legfeljebb három fő hiányával működhet a Választmány. Háromnál
több lemondás esetén időközi választást kell tartani. Amennyiben az Ellenőrző
Bizottság létszáma póttaggal együtt is három fő alá csökken, rendkívüli
tisztújító közgyűlést kell összehívni.  
5.5.13. A Választmány munkájában részt nem vevő tagot a Választmány és az
Ellenőrző Bizottság javaslatára a közgyűlés visszahívhatja a mandátuma
lejárta előtt (A. szab. V/F/6). 5.6. A Választmány (A. szab. V/D)
5.6.1. A Választmány feladatai
a TÖE működésének irányítása;
gazdálkodás vezetése, könyvelés,
pénzkezelés;
tagdíjak beszedése;
leltárkészítés, selejtezés;
tagnyilvántartás;
levelezés, adminisztráció;
iratkezelés, a dokumentációk őrzése;
jegyzőkönyv-vezetés;
tárgyi feltételek biztosítása (fűtés, világítás, őrzés);
szerződések, megállapodások kötése.
5.6.2. A Választmány kijelöli tagjai közül a feladatokhoz a feladatfelelősöket,
akik egyben a feladat elvégzésre jogosult személyek (A. szab. V/D). A
feladatok megoldásába az arra vállalkozó tagokat bevonja.
5.7. Az elnök
5.7.1. Az elnök képviseli az Egyesületet.
5.7.2.Az egyesületből kimenő, kötelezettség vállalást tartalmazó iratot csak egy
Választmányi taggal együtt írhat alá.
5.7.3. Az elnök feladatai közül (A. szab. V/E/a/2) kiemelkedő fontosságú a
pénzügyek intézésének felügyelete, eseti megbízólevél kiadása pénzkezelésre
és a dokumentációk ellenőrzése, őrzése.
5.7.4. Az elnök helyettesítésével megbízott elnökhelyettes jogai és kötelességei
megegyeznek az elnökéivel abban az esetben, ha az elnök az
akadályoztatását közli és a megbízást névre szólóan írásban előre megteszi.
5.8. Az Ellenőrző Bizottság
5.8.1. Az Ellenőrző Bizottság köteles kivizsgálni a tagok észrevételeit is és ugyanúgy
eljárni, mintha a bizottság maga „észlelte" volna (A szab. V/F/5). 6

6. Az egyesület gazdálkodása

6.1. A gazdálkodás vezetéséért az Elnökség felel.
6.2. Az Elnökség minden év április15-ig köteles beszámolót készíteni az elmúlt év
gazdálkodásáról és a költségvetés teljesítéséről, valamint köteles elkészíteni a folyó
évi költségvetést. Mindezeket a Választmány köteles a közgyűlés elé terjeszteni.
6.3. Bevételek és kiadások szabályai
6.3.1. A tagdíjak beszedését a pénztárosi teendőkkel is megbízott
választmányi tag, vagy a Választmány által megbízott TÖE tag végzi.
A bevételekről a Elnökségnek félévente elszámolni köteles.
6.3.2. A kiadásokra utalványozási joga van az elnöknek, az
elnökhelyetteseknek és a gazdasági vezetőnek. Az utalványozásnál
legalább két aláíró kell, hogy szerepeljen. A 20.000.- forintot
meghaladó felhasználás előtt a választmány előzetes hozzájárulását ki
kell kérni, sürgősség esetén (pl.: vagyoni kár, elemi csapás, stb.)
utólagos jóváhagyása szükséges. Az összeghatár alól kivétel a
közüzemi számlák (villany, gáz,...) és a székház bérletének kifizetése.
6.3.3. A támogatásokat, adományokat az adományozó által megjelölt célra
kell felhasználni, egyébként a közgyűlés dönt a felhasználásról.
6.4. Vagyonkimutatás
6.4.1 A TÖE tárgyi eszközeiről leltárt kell készíteni, és azt napra készen kell
tartani az általános szabályok szerint (az új beszerzéseket azonnal
leltárba kell venni). A leltár készítéséért az elnök felel.
6.4.2 A választási ciklus végén a választmánynak leltár szerint át kell adnia
a TÖE tárgyait, akkor is, ha a választmány tagjainak többségét újra
megválasztották.
6.4.3 A tönkrement, használhatatlan vagyontárgyakat szabályos eljárással
selejtezni kell. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a
választmány legalább két tagjával alá kell íratni.

7. Az Egyesület megszűnése

7.1. Abban az esetben, ha a TÖE rendes tagjaink száma a választmánnyal
együtt sem éri el a három hónapon keresztül a 10 főt, akkor a közgyűlést
össze kell hívni. A közgyűlésen dönteni kell a TÖE sorsáról. Amennyiben a 7
közgyűlés döntése nyomán szervezéssel sem lesz emelkedik a rendes tagok
száma 10 fölé három hónap alatt (Egy. tv. 3 §(4)), akkor újabb közgyűlést
határoz a megszűnésről.
7.2. Ha a TÖE tagsága közgyűlésen az egyesület megszűnéséről dönt,
akkor ezzel egyidejűleg a vagyontárgyairól is döntenie kell.

8. A szabályzat hatálya és érvényessége

8.1. Ez a szervezeti és működési szabályzat a TÖE Alapszabályának mellékletét
képezi.
8.2. Az SzMSz betartása kötelező minden TÖE tagra.
8.3. Az SzMSz visszavonásig érvényes.
8.4. A TÖE a 2014. június 18-án tartott közgyűlésen fogadta el.

Budapest, 2014. június 18.

                                                                                           Czuppon Zsolt
                                                                                                  elnök
Hitelesítők:


1. számú melléklet
A TÖE székház és annak környékének rendben tartásával kapcsolatos feladatok felsorolása:
Takarítás: belső helyiségek és a ház körüli telekrész, különös tekintettel a Bláthy Ottó u. 15.
szám előtti járdaszakaszra és a járda, valamint az úttest közötti előkertre.
1. Belső helyiségek: seprés, felmosás, nyílászárók tisztítása, berendezési tárgyak
tisztítása, mellékhelyiségek szaniter-berendezéseinek tisztítása
2. Telekrész: járda takarítása, növényzettel fedett területek karbantartása (metszés,
lomeltakarítás,...)
3. Utcai fronton: járda seprése, előkert gondozása (fűnyírás, sövénynyírás, szemét
összetakarítása)
Berendezési tárgyak karbantartása
Világítótestek tisztítása, égők cseréje
Fűtőberendezés időszakos karbantartása, gondoskodás a szakszerű tisztításról.


2. számú melléklet
B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T
Alulírott ezennel kijelentem, hogy a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület
tagja kívánok lenni. Ezzel magamra nézve kötelezőnek ismerem el a
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület Alapszabályát és Szervezeti és működési
szabályzatát, valamint vállalom a tagdíj fizetését.
Budapest, 20
aláírás
Lakcím: ………………………………………………………….
Átvettem:
TÖE Választmányi tag
Javaslat:
A TÖE Választmánya az Alapszabály IV/1 pontja alapján ................................................................ -t
a
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület rendes tagjai sorába felvette / nem vette fel .
Budapest, 20
                                                                        elnök

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu