Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

SZMSZ (2001.)

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Szervezeti és Működési Szabályzata

1. Általános rendelkezések

1.1.  Az alapszabályban (a továbbiakban: A. szab.) rögzített célra alakult budapesti Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (a továbbiakban: TÖE) szervezeti működési szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz.) célja, hogy meghatározza a TÖE felépítését, belső ügyintézését, a képviselet rendjét, a külső, nem egyesületi kapcsolatokat.

1.2.  Az SzMSz. az 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Egy.tv.) alapján és a bírósági határozatok (a továbbiakban: BH) figyelembevételével a TÖE - alapszabályának megfelelően készült

1.3.  A TÖE jogi személy (Egy.tv. 2.§ (4)) gazdasági tevékenységet nem folytathat (BH 1994/159).

1.4.  A TÖE működése felett törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorol (Egy.tv. 14. §).

2. Az Egyesület tevékenységének szervezése

2.1.  A Választmány évente köteles költségvetést készíteni, amit a közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

2.2.  A tagoktól érkező kezdeményezéseket, javaslatokat az elnök köteles a Választmány elé terjeszteni, és ez utóbbi dönt a kezdeményezés sorsáról. A döntésről értesíteni kell a kezdeményezőt.

2.3.  A kapcsolattartás rendje

2.3.1.      Minden csütörtökön 18-19 óra között a székházban legalább egy Választmányi tag jelen van, aki fogadja az érdeklődő tagokat.

2.3.2.      A sürgős tájékoztatásra utcák vagy lakótömbök szerint értesítő rendszert kell kialakítani a tagok bevonásával.

2.3.3.      A helyi hirdetményi lehetőségeket (kábeltévé, hirdetőtábla) kihasználva kell értesíteni a nem tag tisztviselőtelepi lakosokat az őket is érintő témákról, összejövetelekről.

2.3.4.      A Választmányi tagok önállóan tartják az egymás közötti kapcsolatot.

2.4.Az összejövetelek tárgyi feltételeiért (terem, világítás, fűtés) az a Választmányi tag felel, akinek a meghirdetett időpont előtt néhány perccel a helyszínen kell lennie.

2.5.A TÖE helység kulcsait a kijelölt Választmányi tagok őrzik. A kulcs kiadását egy külön füzetben vezetni kell. A terem rendjéért az elnök felel.

2.6.A Választmány köteles gondoskodni a TÖE székház és annak környéke rendben tartásáról. Az elvégzendő feladatok felsorolása az 1. számú mellékletben található.

2.7.A működéshez szükséges közösségi helyiség használatára a Választmánynak szerződést kell kötnie a Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján.

3. A tagok jogai és kötelességei

3.1.   Az A. szab.-ban rögzített rendes tagsági viszonyért való folyamodás írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével történik (A. szab. III/2, és IV/1.). A belépési nyilatkozat mintapéldánya az SzMSz. 2. sz. mellékletét képezi.

3.2.   A pártoló tagságra vonatkozó megállapodást a Választmány két tagja írja alá (A. szab. III/9 es IV/7).

3.3.   Tagsági díj (A. szab. III/2, III/7, IV/2. c)

3.3.1.      Az éves tagsági díjat a közgyűlés határozza meg a költségvetés elfogadásával egyidejűleg.

3.3.2.      A tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek.

3.3.3.      A pártoló tag, ha természetes személy, akkor a rendes tagok tagdíját fizeti, ha jogi személy, akkor az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint fizeti a tagdíjat, amely a rendes tagok éves tagdíjának legalább kétszerese.

3.3.4.      A tagdíjfizetés határideje folyamatos tagság esetében minden év április 30. Új tagsági viszony keletkezésekor a belépési nyilatkozat elfogadását követő 15. nap.

3.3.5.  Az éves tagdíj egy összegben fizetendő, de különösen indokolt esetben (szociális helyzet, hosszantartó betegség, stb.) kérésre ettől el lehet térni. Év közbeni, új belépéskor is az éves tagdíj fizetendő.

4. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

4.1  Minden tagdíjfizetéssel, a tagok nyilvántartásával (belépés, kilépés), felszólítással kapcsolatos feladatot a Választmányon belül egy feladatfelelős intéz. A Választmány feladatfelelőse a belépési nyilatkozatokat nyilvántartásba veszi. Az adatokat az adatvédelmi és iratkezelési szabályok szerint köteles kezelni.

4.2  Ha valaki a tagdíjat a tárgyév május 31 - ig nem fizeti meg, az A. szab. IV/5 pontja alapján írásbeli felszólítást kap a Választmánytól 15 napos határidővel. Ha ezután sem fizet, tagsága megszűnik.

4.3  Tiszteletbeli taggá a Választmány döntése alapján válhat az arra érdemes személy. Tiszteletbeli tagra az TÖE bármely tagja javaslatot tehet (A. szab III/8 és IV/6).

5. Az Egyesület szervezete

5.1.A TÖE testületei: a közgyűlés (tagok összessége), a 10 tagú Választmány élén az elnökkel és két elnökhelyettessel (együtt elnökség) és a 3 tagú Ellenőrző Bizottság.

5.2.Határozatképesség

5.2.1.    A közgyűlés határozatképes az A. szab V/B/4 szerint.

5.2.2.   A Választmány határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van.

5.2.3.    Az Ellenőrző Bizottság határozatképességéhez két tagnak jelen kell lennie. Tartós akadályoztatás esetén a megválasztott póttagot kell meghívni az Ellenőrző Bizottság ülésére.

5.3.A szavazások minősítése

5.3.1.     Egyszerű szótöbbséghez a határozatképes ülésen szavazati jogú jelenlévők fele plusz 1 főnek a szavazata szükséges.

5.3.2.      Minősített többséghez a határozatképes ülésen a szavazati jogú jelenlévők 2/3- ának szavazata szükséges.

5.3.3.      Nyílt a szavazás, ha az előzőleg igazolt szavazati jogú tagok kézfeltartással szavaznak és azokat összeszámolják.

5.3.4.              Titkos a szavazás, ha név nélkül, írásban, urnába gyűjtve szavaznak az előzőleg igazolt szavazati jogú tagok.

5.4.Közgyűlés

5.4.1.      A közgyűlésen szavazati joga van annak, aki a Közgyűlést megelőző napon a TÖE tagja volt.

5.4.2.      Az évente kötelező közgyűlésen (A. szab. V/B/3) kell dönteni az alábbi kérdésekben:

 • a Választmány beszámolója az éves tevékenységről;
 • költségvetés;
 • pénzügyi beszámoló a gazdálkodásról (mérleg);
 • a tagdíj mértéke (A. szab. III/7/b).

5.4.3.      Közgyűlés dönt az alábbi kérdésekben is:

 • a TÖE működését befolyásoló, vagy meghatározó szerződések,
 • azok esetleges meghosszabbítása (terem, bérlet, együttműködés);
 • kizárt tag és határozattal elutasított belépési nyilatkozatok fellebbezése ügyében (A. szab. IV/1 és 5).

5.5.Határozatok könyve

5.5.1.      (A. szab. V/B/10): A TÖE testületi döntéseinek (közgyűlési, Választmányi, Ellenőrző Bizottsági) nyilvántartására külön hitelesített könyvet kell nyitni (oldalszám, keltezés, aláírás, bélyegző) és vezetni. Az elnök vagy megbízása alapján Választmányi tag írhat bele.

5.6.A tisztségviselők választása

5.6.1.      Megbízatás lejárta előtt két hónappal a Választmány a tisztújító közgyűlés időpontját köteles kitűzni. A két hónap alatt a Választmánynak a választást és az ügyek átadását elő kell készítenie.

5.6.2.      A Választmány két hónappal megbízatásának lejárta előtt jelölőbizottságot jelöl ki. A bizottság tagja nem lehet Választmányi illetve Ellenőrző Bizottsági tag. A jelölőbizottság köteles kikérni a TÖE tagok legalább 75%-ának véleményét.

5.6.3.      A jelölőbizottság tesz javaslatot a tisztújító közgyűlésnek a jelöltek személyére, akik a jelöltek listájára felkerülnek.

5.6.4.      A jelölteknek a tisztújító közgyűlésen személyesen kell nyilatkoznia arról, hogy elfogadja-e a jelölést.

5.6.5.      A tisztújító közgyűlésen a szavazás megkezdése előtt bármely rendes, tiszteletbeli, vagy pártoló tag újabb jelölt személyére tehet javaslatot, de a jelöltek listájára való felkerülésről a közgyűlésnek szavazni kell miután a jelölt a jelölést elfogadta az 5.3.1. pont szerint (A. szab. V/C).

5.6.6.      A jelöltek listáját a helyszínen mindenki által jól látható táblán kell vezetni (A. szab. V/C).

5.6.7.      A jelöltek listáján külön csoportban kell szerepeltetni a Választmányi tagnak és külön az Ellenőrző Bizottsági tagnak jelölt személyeket.

5.6.8.      Az ABC sorrendbe szedett jelöltek listáját zárószavazással kell érvényesíteni.

5.6.9.      A szavazólapokat a közgyűlésen összeállított, érvényesnek elfogadott jelölőlista alapján kell elkészíteni a titkos szavazás megkezdése előtt.

5.6.10.  A megválasztott tisztségviselők megbízatása (mandátuma) a megválasztás napjától számított két évre szól. A megbízatás megszűnik a következő tisztújító közgyűlésen a Választmány beszámolójának elfogadása után.

5.6.11.  Amennyiben a közgyűlés nem választ meg új tisztségviselőket, a korábbi tisztségviselők ügyvezetőként ellátják a TÖE vezetését. Ekkor megismételt tisztújító közgyűlést kell összehívni 30 napon belül.

5.6.12.  A megválasztott tisztségviselők idő előtti lemondása, távozása esetén a ciklus végéig legfeljebb három fő hiányával működhet a Választmány. Háromnál több lemondás esetén időközi választást kell tartani. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság létszáma póttaggal együtt is három fő alá csökken, rendkívüli tisztújító közgyűlést kell összehívni.

5.6.13.  A Választmány munkájában részt nem vevő tagot a Választmány és az Ellenőrző Bizottság javaslatára a közgyűlés visszahívhatja a mandátuma lejárta előtt (A. szab. V/F/6).

5.7. A Választmány (A. szab. V/D)

5.7.1.      A Választmány feladatai

 • a TÖE működésének irányítása;
 • gazdálkodás vezetése (költségvetés, beszámolás);
 • naplófőkönyv vezetése;
 • pénzkezelés;
 • tagdíjak beszedése;
 • leltárkészítés, selejtezés;
 • tagnyilvántartás;
 • levelezés, adminisztráció;
 • iratkezelés, a dokumentációk őrzése;
 • jegyzőkönyv-vezetés;
 • tárgyi feltételek biztosítása (fűtés, világítás, őrzés);
 • gondnok alkalmazása (munkaügyek);
 • szerződések, megállapodások kötése.

5.7.2.      A Választmány kijelöli tagjai közül a feladatokhoz a feladatfelelősöket, akik egyben a feladat elvégzésre jogosult személyek (A. szab. V/E/2/a). A feladatok megoldásába az arra vállalkozó tagokat bevonja.

5.7.3.      A gazdasági vezető nem azonos a pénzügyek intézésével megbízott személlyel (A. szab. VI/5 és V/E/a/2).

5.8. Az elnök

5.8.1.   Az elnök képviseli az Egyesületet.

5.8.2.   Az egyesületből kimenő, kötelezettség vállalást tartalmazó iratot csak egy Választmányi taggal együtt írhat alá.

5.8.3.   Az elnök feladatai közül (A. szab. V/E/a/2) kiemelkedő fontosságú a pénzügyek intézésének felügyelete, eseti megbízólevél kiadása pénzkezelésre és a dokumentációk ellenőrzése, őrzése.

5.8.4.   Az elnök helyettesítésével megbízott elnökhelyettes jogai és kötelességei megegyeznek az elnökéivel abban az esetben, ha az elnök az akadályoztatását közli és a megbízást névre szólóan írásban előre megteszi (A. szab. V/E/b).

5.9. Az Ellenőrző Bizottság

5.9.1. Az Ellenőrző Bizottság köteles kivizsgálni a tagok észrevételeit is és ugyanúgy eljárni, mintha a bizottság maga „észlelte" volna (A szab. V/F/5).

6. Az egyesület gazdálkodása

6.1.A gazdálkodás vezetéséért a Választmány megbíz tagjai közül egy gazdasági vezetőt (A. szab. VI/5). A gazdasági vezető feladatait és felelősségét írásban kell rögzíteni. Ez azonban az elnököt az általános felelősség alól nem mentesíti (A. szab. V/2/a/2).

6.2.A gazdasági vezető minden év februárjában köteles beszámolót készíteni az elmúlt év gazdálkodásáról és a költségvetés teljesítéséről, valamint köteles elkészíteni a folyó évi költségvetést. Mindezeket a Választmány február 28-ig köteles a közgyűlés elé terjeszteni.

6.3.Bevételek és kiadások szabályai

6.3.1.      A tagdíjak beszedését a pénztárosi teendőkkel is megbízott választmányi tag végzi. A bevételekről a gazdasági vezetőnek évente elszámolni köteles.

6.3.2.      A kiadásokra utalványozási joga van az elnöknek, az elnökhelyetteseknek és a gazdasági vezetőnek. Az utalványozásnál legalább két aláíró kell, hogy szerepeljen. A 20.000.- forintot meghaladó felhasználás előtt a választmány előzetes hozzájárulását ki kell kérni, sürgősség esetén (pl.: vagyoni kár, elemi csapás, stb.) utólagos jóváhagyása szükséges. Az összeghatár alól kivétel a közüzemi számlák (villany, gáz,...) és a székház bérletének kifizetése.

6.3.3.      A támogatásokat, adományokat az adományozó által megjelölt célra kell felhasználni, egyébként a közgyűlés dönt a felhasználásról.

6.4.Vagyonkimutatás (A. szab. VI/5)

6.4.1        A TÖE tárgyi eszközeiről leltárt kell készíteni, és azt napra készen kell tartani az általános szabályok szerint (az új beszerzéseket azonnal leltárba kell venni). A leltár készítéséért az elnök felel.

6.4.2        A választási ciklus végén a választmánynak leltár szerint át kell adnia a TÖE tárgyait, akkor is, ha a választmány tagjainak többségét újra megválasztották.

6.4.3        A tönkrement, használhatatlan vagyontárgyakat szabályos eljárással selejtezni kell. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a választmány legalább két tagjával alá kell íratni.

7. Az Egyesület megszűnése

7.1.Abban az esetben, ha a TÖE rendes tagjaink száma a választmánnyal együtt sem éri el a három hónapon keresztül a 10 főt, akkor a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlésen dönteni kell a TÖE sorsáról. Amennyiben a közgyűlés döntése nyomán szervezéssel sem lesz emelkedik a rendes tagok száma 10 fölé három hónap alatt (Egy. tv. 3 §(4)), akkor újabb közgyűlést határoz a megszűnésről.

7.2.Ha a TÖE tagsága közgyűlésen az egyesület megszűnéséről dönt, akkor ezzel egyidejűleg a vagyontárgyairól is döntenie kell.

8. A szabályzat hatálya és érvényessége

8.1.Ez a szervezeti és működési szabályzat a TÖE alapszabályának mellékletét képezi.

8.2.Az SzMSz betartása kötelező minden TÖE tagra.

8.3.Az SzMSz visszavonásig érvényes.

8.4.A TÖE a 2001. március 1-én tartott közgyűlésen fogadta el.

Budapest, 2001. március 1.