Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Teleptakarítás

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Benyhe János emléktábla

 
Örömmel tölt el bennünket, hogy legszűkebb pátriánk, a Tisztviselőtelep egy új emlékhellyel gazdagodott.
 
2020. október 23-án, halála 10. évfordulóján korábbi lakóháza falán Benyhe János nyelvész, műfordító, szerkesztő emléktábláját a Magyar Pen Klub képviselői  - a család, barátok, tisztelők és tisztviselőtelepi polgárok körében - leplezték le. Éveken át olvashattuk anyanyelv-védő írásait  a Heti Válasz lapban és ma is élvezhetjük azokat az irodalmi alkotásokat, melyeknek magyar nyelven történő megjelenéséhez műfordítóként vagy az Európa Kiadó szerkesztőjeként tevékenyen hozzájárult. 
 
Dr. Mezey Ilona
 
 
 
 
 
 
Benyhe János emléktáblája előtt
 
Benyhe Jánosra az újságolvasó emberek leginkább a Heti Válasz c. folyóirat Dohogó rovatából emlékeznek. Azt már kevesebben tudták, hogy az anyanyelvünk használatával kapcsolatos remek kis tárcák egy hosszú élet nyelvművelő műhelyének gyümölcsei. Édesapám, Benyhe János 1926. november 8-án született Hódmezővásárhelyen. Szegény, de kultúrára nyitott családja nem szorgalmazta János fiuk tanulását, de látva buzgalmát, minden módon segítette. Mikor zenei érdeklődést mutatott, szívesen engedték, hogy orgonálni tanuljon a református templomban, ellesve a kántor mozdulatait. Ötévesen, a bolgár pék lányától tanulta élete első idegen nyelvét. Szinte még iskolába sem járt, amikor életre szólóan elköteleződött a nyelvek és később a zene iránt.
 
Kitűnő érettségije és tanárai ajánlása eljuttatták a nagy múltú Eötvös Kollégiumba, ahol angol-francia szakos egyetemi hallgatóként látogatta a kollégiumi órákat, egyben beíratkozott a Zeneakadémiára is. A kollégium ellehetetlenítése során őt is eltávolították, a Zeneakadémiát is ott kellett hagynia, de egyetemi tanulmányait be tudta fejezni és mivel szinte minden nagyobb élő európai nyelvet jó színvonalon beszélt, rövidesen élete első munkahelyére, az Európa Könyvkiadóba került szerkesztőnek. Ott kezdődött műfordítói, szerkesztői pályája is.
 
Évtizedekig segített tolmácsolni az európai irodalom remekeit a hazai közönség felé, és szerzett kitűnő barátokat a legjobbak közül. Kormos István, Domokos Mátyás, Zelk Zoltán, Lator László, Vas István, Réz Pál, Csurka István, Katona Tamás, Szőnyi Ferenc és még nagyon sokan közel álltak hozzá. Közel hatvan évesen került Corvina kiadóba, ahol főszerkesztőként segítette magyar művek megjelenését idegen nyelveken.
 
Sokoldalúságára, mintegy tíz európai nyelv kiváló ismeretére és elképesztő olvasottságára, zenei
műveltségére, szakmai kapcsolataira felfigyelt a magyar kultúrpolitika is. A rendszerváltás utáni első magyar kormány őt tartotta legalkalmasabbnak, hogy hazánkat nagykövetként képviselje Dél-Amerika legnagyobb országában Brazíliában, amelynek irodalmát jól ismerte, és több brazil mű ismert fordítója volt.
 
Már az Eötvös Kollégiumban felfigyelt rá, hogy az ország különböző tájairól érkezett hallgatók nemcsak másképpen beszélnek, más kiejtést, hangsúlyokat, tájszavakat használnak, hanem mondatalkotó gondolkodásuk is különféle. Gondolataiban, fordításaiban kutatta, hogy ugyanaz az anyanyelv miért hangzik másképp a különböző magyar kultúrkörök ajkán. Ha pedig másképp hangzik, akkor mi ennek az oka? Miért, hogy az egyik szerző mondatai biztonságot, stabilitást, otthonos érzetet keltenek benne, míg mások szövegétől elbizonytalanodik, olykor nem pontosan érti, máskor türelmetlen lesz. Már ismert műfordító volt, amikor a kezébe akadt Fogarasi János könyve a magyar nyelv metafizikájáról, a magyar nyelv szelleméről. Fogarasinak Czuczor Gergellyel közösen írott szótárával együtt, ezek a művek jelentették számára a kulcsot a szép és kifejező magyar beszédhez, a helyes magyar mondatszerkesztéshez. Ebből értette meg, hogy nem-indoeurópai nyelvünk, hogyan képes tökéletesen visszaadni az európai kultúrnyelvek akár legcizelláltabb mondatait is. Magyar mondatalkotási elképzeléseinek az egyik legnagyobb műfordítói vállalkozása, Cervantes Don Quijotéjének magyar nyelvezete adott máig élvezetes mesteralapot, mintegy műfordítói ars poétikát. Műfordításai, cikkei és tanulmányai mind a szép és nyelvi sajátságainknak megfelelő magyar nyelv használatára buzdítottak, ahhoz adtak segítséget. Korunkban a családi és felekezeti értékátadás nagy részét már az oktatás biztosítja, és Benyhe János szomorúan látta, hogy az oktatás legfontosabb biztosítéka, a tanárképzés is elbizonytalanodott, a nyelvi biztonsággal keveset törődik, és sorvadásával együtt egyre kisebb hatással van az új generációkra az olvasás, a Gutenberg galaxis. Komoly vitákat folytatott a nyelvi modernitás kritikátlan eltűrőivel és szálláscsinálóival, akik nyelvünk szerkezetére való tekintet nélkül engedik be az idegen nyelveknek nem csak szavait és kifejezéseit, de szerkezeti megoldásait, gondolati sémáit is. Őket nevezte leltárbiztos nyelvészeknek, akik csupán lajstromozzák és tudomásul veszik a magyar nyelvtől idegen nyelvi divatok megtelepedését, írásbeliséghez jutását is. Művein kívül, legmaradandóbban Dohogó írásaiban összegezte nyelvi meglátásait. A Heti Válasz folyóiratban haláláig megjelenő tárcasorozatot három gyűjteményes kötetben adták ki (az utolsót már posztumusz) és ezeket tarthatjuk Benyhe János anyanyelvi végrendeletének is.
 
Az anyanyelv féltése, a lényeglátó, tömör magyaros nyelvi szerkezet nemzetmegtartó erejének felismerése hamar elfordította a kizárólagos finnugor nyelvrokonság eszméjétől, és egyre inkább az ázsiai, altáji-török nyelvek szerkezeti hatásainak tulajdonította nyelvünk példátlan alkalmazkodó képességét és kikezdhetetlenül erős szerkezeti alapjait. Ez vezette az anyanyelvápolók közé, ezért vállalt tisztséget az Írószövetség Műfordítói Szakosztályában és nagyköveti megbízatása lejártával ezért vállalta el a Magyar PEN Club főtitkári tisztségét.
 
Benyhe János a hódmezővásárhelyi Tarján-végről a magyar és az európai kultúra csúcsaiig hatalmas ívű pályát futott be. A sorsfordító és zavaros idők politikai szakadékait azzal kerülte el, hogy tudása, hozzáértése nem volt elvehető, kisajátítható, ráadásul szükség volt rá. A pártállam ezért megbocsátotta neki, hogy szegény gyerekként mégsem lépett soraiba, se más politikai szervezetébe. Azon kevesek közé tartozott, akik a politikától szinte zavartalanul tudtak élni hivatásuknak. Sosem törekedett pártok közelébe. Brazíliából való hazatérése után szomorúan tapasztalta, hogy a korábbi barátságokat megmérgezte a politika, a pártszimpátia. Ő maradt az anyanyelv szerelmesének, a magyar nyelvi és nemzeti közösség elkötelezettjének és ebből következően a magyar függetlenség és nemzeti szuverenitás nemzetközi színvonalú képviselőjének. A PEN Club főtitkáraként és az Írószövetség Műfordítói Szakosztálya nevében 2010. október 23-án koszorúzni indult az Írószövetség székházához. Útközben érte a halál. A Teremtő megadta neki, hogy úgy eshetett el, hogy 56 évfordulóján az ő teste is a pesti utcán, véres homlokkal, saját példájával is mutassa: az utolsó percig is védjük a magyart, mert nekünk nem adatik más nyelv, más élet, más sors.
 
Benyhe István
Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Lehár est - beszámoló

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Meghívó - Lehár est

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Családi Nap részletes program

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Családi Nap

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Meghívó

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Beszámoló és tervek

Kedves Tisztviselőtelepi Lakótársaink!

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (TÖE) a lakókörnyezetünkért történő közös tenni akarás előmozdítása érdekében az idei évtől bevezeti azt a gyakorlatot, hogy az év végéhez közeledve tájékoztatást ad a végzett munkáról, és a következő évi terveiről. Várjuk véleményeiket, javaslataikat az elvégzett munkánkkal, illetve a jövő évi tervekkel kapcsolatban. Nagyra értékeljük, ha valaki a javaslaton, ötleten kívül tevékenyen részt is tud venni a programok megvalósításában.

Tájékoztató a 2019. évi tevékenységünkről, eseményekről

• 2019. évben, és jövőre is folytatjuk a Józsefvárosi Zeneiskolával fennálló támogatási programot, amelynek keretében két, a Telepen lakó, és/vagy tanuló fiatal zeneiskolai tandíját 1-1 tanévre átvállaljuk. A kedvezményezett tanulókat a Zeneiskolával közösen választjuk ki.

• Az első kézből nyerhető információk, és a kapcsolattartás céljából rendszeresen részt vettünk a Képviselőtestület ülésein.

• A Napfény Táncsport Egyesülettel folytatott együttműködés alapján a TÖE házban rendszeresen táncoktatás folyik. Ezúton is hívjuk fel minden kedves Lakótársunk figyelmét, hogy a tánc nagyon jó társas elfoglaltság, mozgáslehetőség és egyben agytorna is. Nem is kell messzire menni. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, érdemes kihasználni a lehetőséget.

• Március elején a TÖE alapító elnökét, dr. Pruzsinszky Józsi bácsit köszöntöttük 90. születésnapján. Közreműködtünk fényképes életrajzának összeállításában, és az évforduló Józsefváros Újságban való megjelentetésében.

• Március 22-én a "Te szedd" országos akció keretében hét fővel szedtük a szemetet, és gy űjtöttük a zöldhulladékot a Golgota téren. A Kolónia csapatával közösen 13 zsákot töltöttünk meg.

• Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy Józsefváros Önkormányzata "Józsefvárosért" kitüntetésben részesítette Egyesületünket. Az átadó ünnepség az Uránia Filmszínházban volt 2019. március 24-én. Elnökünk, Reiner Gábor vette át a kitüntetést dr. Sára Botond polgármestertől, és dr. Kocsi Máté országgyűlési képviselőtől.

• Áprilisban ismét teleptakarítási akciót hirdettünk. Ennek keretében a JGK által biztosított jelölt zsákokat osztottunk ki azoknak, akik jelentkeztek, vállalva a házuk előtti járda és zöldsáv megtisztítását. A felhívásra 46 ház jelentkezett, összesen 100 db zsákot osztottunk ki.

• Június 7-én tartottuk meg a hagyományos Rózsabált az Üllői úton lévő Millennium Hotelben 106 vendég részvételével. A terem, az ellátás a korábbi évekhez hasonlóan színvonalas volt. A zenét ismét a Lobo Latino zenekar szolgáltatta. A Józsefvárosi Zeneiskolából Lénárt György és Bress Bálint adott rövid gitárkoncertet, majd az operaénekes Derzsi György opera/operett műsorát láthattuk. Volt még versenytánc bemutató, éjfél el őtt pedig tombola sok nyereménnyel. A rendezvényre ellátogatott dr. Sára Botond polgármester úr, és dr. Ferencz Orsolya képviselő asszony is. Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy érdemes a bálra eljönni, aki eddig ott volt, mindenkinek nagyon tetszett, jól érezte magát.

• Júliusra elkészítettük a Telep közterületi fáinak és növényzetének állapotfelmérését (a 2017. évi felmérésünk után ezt már a második alkalommal végeztük el). Megállapodásunk alapján a felmérést átadtuk a JGK Városüzemeltetési Igazgatójának, és a kerületi Főkertésznek. A visszajelzések most is pozitívak voltak, a felmérést alapdokumentumként használják.

• Részt vettünk a Társak a Teleki Térért Egyesület által indított, a kerületi civil szervezetek közötti együttműködési programban. Az ez évi harmadik találkozót július 25-én a TÖE házban tartottuk.

• 2019. júliusában az Önkormányzat felkérésére véleményeztük az új kerületi építési szabályzat (JÓKÉSZ) tervezetét. Észrevételeink nagy részét elfogadták, és beépítették a szabályzatba. Kértük ezen kívül, hogy a Telepre benyújtott építési engedélyeket előzetesen megismerhessük, és biztosítsanak véleményezési jogot számunkra.

• Korábban a TÖE választmánya a Telep forgalmi rendjének szabályozását kérte az Önkormányzattól annak érdekében, hogy csökkenjen az átmenő forgalom. Augusztus 21-én Egry Attila alpolgármester úr vezetésével tárgyalást folytattunk a témában, amelyen megvitattuk a számunkra megküldött tervjavaslatot. Több ponton kértük a javaslat módosítását (Bláthy Ottó utca egy szakaszának szükséges, de hiányzó egyirányúsítása, szükségtelen egyirányúsítások megszüntetése, stb.), amit elfogadtak, és beépítették a tervezetbe. A tárgyaláson ezen kívül kértük a telepi bejárók, "szűkítők" felújítását, újjáépítését.

• 2019. szeptember 7-ére hirdettük meg a XV. Bogrács Fesztivált a Bláthy Ottó utca Benyovszky – Reguly közötti szakaszán. Sajnos a rendezvényt az eső részben elmosta: a fellépőket le kellett mondanunk, és a főzésre jelentkező csapatok fele is visszariadt. Öt bátor csapat viszont a bizonytalan idő ellenére is főzött, és senki nem bánta meg, hogy vállalta a „veszélyt”: 1 óra körül elállt az eső, és estig már semmi nem akadályozta meg, hogy jól érezhessük magunkat.

• 2019. október 20-án első alkalommal zenés estet rendeztünk a TÖE házban: Derzsi György operaénekes Meskó Zsolt: Szerelmem Sárdy című, Sárdy János életéről szóló darabját adta elő. Aki eljött, annak nagyon tetszett az előadás, ezért szándékaink szerint ezt a kulturális vonalat tovább kívánjuk folytatni.

• November 16-ára hirdettük meg az őszi Teleptakarítást, melynek előzménye volt, hogy a lombhullás kezdetétől vállaltuk, hogy a JGK által biztosított FKF-es zsákokat szétosztjuk a lakók között. A zsákosztás 4 ütemben történt, melynek során mintegy 600 db zsákot osztottunk ki azoknak, akik vállalták az ingatlanaik előtt az avar eltakarítását. A november 16-ai takarítást a JGK-val egyeztetve jó időben és jó hangulatban végeztük, mintegy 60 jelentkező ház részvételével. Külön meglepetés volt, hogy Pikó András polgármester úr feleségével és 6-8 fő önkéntessel a segítségünkre sietett.

• December 6-án ismét ellátogatott a TÖE házba a Mikulás. A találkozóra 21 gyermeket hoztak el szüleik, hozzátartozóik. A Mesehabbal társulat interaktív műsorral szórakoztatta a gyermekeket, majd megérkezése után a Mikulás személyre szóló mondatok kísértetében adta át az ajándékokat.

• December 9-én lakossági fórum volt a TÖE házban, melyet a Polgármesteri Hivatal szervezett. A fórumon bemutatkozott a választókerület újraválasztott képviselője dr. Ferencz Orsolya, valamint Pikó András polgármester és Rádai Dániel alpolgármester. A fórumra mintegy 65-70 fő jött el, és amennyire a 2 órás időkeret engedte, kérdéseket tehettek fel az új vezetésnek.

Terveink 2020. évre

Egyesületünk a jövő évben lesz 30 éves. Erről több programunkon is meg fogunk emlékezni, illetve részben ennek jegyében új programokat is tervezünk.

• Jövőre is megrendezzük az immár hagyományossá vált programjainkat: Rózsabál, Bogrács Fesztivál, Mikulás ünnepség, Teleptakarítási akciók.

• A remélt források esetén további közösségi programokat is tervezünk: a Telepiek Bláthy-parkot birtokba vevő megnyitó ünnepsége, Majális a parkban, Advent a Telepen, kulturális programok a TÖE házban: előadások, bemutatók, élménybeszámolók.

• Egyik fő célunk, hogy jó kapcsolatot építsünk ki az új kerületi vezetéssel, valamint az Önkormányzat szervezeteivel (pld. JGK) fennálló együttműködés és jó kapcsolat megtartása.

• Szorgalmazzuk a zöldfelmérésünkben jelzett problémák megoldását: tetőkre boruló lombkoronák, gyalogos és járműforgalmat is veszélyeztető ágak levágása, fapótlások stb.

• Kezdeményezésünket fenntartjuk a "Rezső" tér felújítására. Szeretnénk, ha a tervezés megtörténne, és a munkálatok beindulnának. Ezen kívül szeretnénk előrelépést elérni a templom méltó kivilágítása ügyében is, amely Budapest második legnagyobb temploma.

• Szeretnénk elérni az új forgalmi rend bevezetését, ami előtt az Önkormányzattal közösen tartott lakossági fórumon ismertetnénk a tervezetet.

• Javaslatunkra ígéretet kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy 2020-tól a társasházakhoz hasonlóan a családi házak is pályázhassanak önkormányzati támogatásra, felújítási célra. Szeretnénk, ha ez idén realizálódhatna.

• Fontos célunk Egyesületünk taglétszámának bővítése, fiatalítása lehetőség szerint olyanok megnyerésével, akik akarnak és tudnak is részt venni a telepi közösségért folytatott munkában.

• Célunk továbbá, hogy anyagi mozgásterünk bővítéséhez támogatókat szerezzünk a tevékenységünkkel egyetértő, azt értékelő magánszemélyek és cégek köréből.

Ezúton szeretnénk rögzíteni, hogy a TÖE vezetése és mindenki, aki a programok megvalósításában közreműködik ezt kizárólag lokálpatrióta indíttatásból, szabadidejében, fizetség és költségtérítés nélkül végzi.

Minden kedves Lakótársunknak kívánunk békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket, és boldog, sikeres 2020-as Új Esztendőt sok örömmel, szomorú események nélkül!

2019. december

a TÖE vezetősége 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu